రాక్షస గీతం

(రచన: అనిల్ ఎస్. రాయల్) “సత్యం అనేదొక స్థిర భ్రాంతి” – ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్ —- చెవులు చిల్లులు పడే శబ్దం. దాన్ననుసరిస్తూ, కాలం నివ్వెరపోయినట్లు క్షణమాత్రపు నిశ్శబ్దం. మరు…

Source: రాక్షస గీతం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s